Sonia Zapolska

Bio

Mo­ment, w którym doświad­czasz bo­les­nej stra­ty, może być w is­to­cie chwilą, w której zos­tałeś najhoj­niej obdarowany. Stan oświece­nia, które­go poszu­kuje­my, jest wol­nością od ciężaru przeszkadzających uczuć. W swej praw­dzi­wej na­turze umysł jest czys­ty. Nie da się jed­nak wyeli­mino­wać ne­gatyw­nych uczuć przez usu­nięcie niektórych komórek mózgu, na­wet za po­mocą naj­no­wocześniej­szych technik. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki przek­szałce­niu umysłu. - Dalajlama.

Latest Insta posts

Current Online Auctions