Sa Sha

Bio

تو مپندار که خاموشی من،هست برهان فراموشی من(مصدق ) مغز من هنوز لبریز از صدای وحشت پروانه ایست که او را در دفتری به سنجاقی مصلوب کرده بودند...(فروغ) حرفهایی هست برای نگفتن،و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد (دکتر علی شریعتی) آنکه معترض نیست،منتظر نیست.و منتظر،معترض است. (دکتر علی شریعتی) خدایا مرا از دوستانم محافظت بفرما، چون می دانم چگونه خویشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم.(ولتر)

Latest Insta posts

Current Online Auctions