Nooshin NikTinat

Bio

❤ Architecture is a language...❤ ..معماری یعنی ساختن خانه وجود...معماری ارادت زمان است که به فضاتبدیل شده است...معماری می تواند با دمیدن روح درکالبد مصالح زندگی ببخشاید ...و معمار همان است که از عشق بنا ساخت باقی همه طراحی غفلت بود و ... هندسه ی درد

Latest Insta posts

Current Online Auctions