Daisy Cat

Bio

₍^.₌.^₎╭╯ ● เธอจงระวังความคิด ,, เพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทำ ● เธอจงระวังการกระทำ ,, เพราะการกระทำจะกลายเป็นความเคยชิน ● เธอจงระวังความเคยชิน ,, เพราะความเคยชินจะกลายเป็นนิสัย ● เธอจงระวังนิสัย ,, เพราะนิสัยจะกลายเป็นตัวกำหนดชีวิตของเธอ ● Remembe® .. that your Ⓒharacter is your *Destiny* ● ความรู้เป็นอำนาจ แต่มารยาทเป็นเสน่ห์

Latest Insta posts

Current Online Auctions