Ayşe Şavlığ

Bio

...ъﻪşĸﻪ gεzεgεnlεгdε hﻪyﻪt νﻪгmı dﻨyε mεгﻪĸ εdεгﻨz...รﻪnĸﻨ ъu gεzεgεndεĸﻨ hﻪyﻪtı yﻪşﻪmﻪyı ъεcεгεъﻨllﻨşﻨz gﻨъﻨ...

Latest Insta posts

Current Online Auctions