Fashiolista

My latest loves

Image 2 of ASOS 70s Floppy Felt Hat
http://ak1.polyvoreimg.com/thing.32961682.l.jpg
http://ak1.polyvoreimg.com/set.16605257.vugrVHUo3xG1aa6Q6eX-9A.m.jpg
http://ak1.polyvoreimg.com/set.30190274.lH7lRDNi4BG0hkUzsYyVWw.m.jpg